Skip to main content

Polityka Prywatności

Ta strona internetowa zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Właściciel i administrator danych

Właścicielem Sklepu internetowego Kokimiloki oraz administratorem danych jest Izabela Poniatowska, zwana dalej Właścicielem, prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu.

Informacje ogólne

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się Pliki Cookie, dane dotyczące użytkowania, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, hasło, adres rozliczeniowy i adres wysyłki.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Witryny.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Witrynę są obowiązkowe, a niedostarczenie tych Danych może uniemożliwić tej witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy niniejsza strona internetowa wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Witrynę służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Witryny i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie tej Witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak firmy trzecie). dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne), w razie potrzeby wyznaczeni przez właścicieli jako przetwarzający dane. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (“rezygnacji”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej armatorowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonej przez właściciela lub osobę trzecią.
  W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Czas retencji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.
W związku z tym:
Dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.
Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usług, a także w następujących celach: Analityka, Archiwizacja, zapisywanie i zarządzanie, Kontakt z Użytkownikiem, Komentowanie treści, Obsługa płatności, Interakcja z zewnętrznymi portami społecznościowymi i platformami oraz inne strony trzecie, interakcja z platformami wsparcia i opinii, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie wsparciem i prośbami o kontakt, usługi platformy i hosting, rejestracja i uwierzytelnianie, remarketing i targetowanie behawioralne oraz zarządzanie tagami.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rejestracja i uwierzytelnienie

Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy pozwalają tej Stronie internetowej na ich identyfikację i udostępnienie im dedykowanych usług.
W zależności od tego, co opisano poniżej, strony trzecie mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku ta Witryna będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji.

Bezpośrednia rejestracja (niniejsza strona internetowa)

Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i przekazując dane osobowe bezpośrednio do tej witryny.
Zebrane dane osobowe: adres wysyłki, adres rozliczeniowy, dane dotyczące punktu sprzedaży, adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, hasło, numer telefonu.

Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy na kokimiloki.eu 

Wypełniając formularz kontaktowy za pomocą swoich Danych, Użytkownik upoważnia tę Witrynę do wykorzystywania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub inne żądania wskazane w nagłówku formularza.
Dane osobowe zebrane: adres e-mail, imię, numer telefonu.

Newsletter na kokimiloki.eu

Podczas rejestracji do naszego Newslettera adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Witryny. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Witrynie lub po dokonaniu zakupu.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Kontakt telefoniczny

Możemy kontaktować się z Użytkownikiem, który podał swój numer telefonu podczas zakupu w celu sfinalizowania procesu sprzedaży.
Zebrane dane osobowe: numer telefonu.

Obsługa płatności

Podczas usług przetwarzania płatności niniejsza Strona internetowa udostępnia wyłącznie informacje niezbędne do zawarcia transakcji pośrednikowi finansowemu obsługującemu transakcję. Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie komunikatów czasowych do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail zawierające powiadomienia dotyczące płatności.

Blue Media (Blue Media S.A.)

Blue Media to usługa płatności świadczona przez firmę Blue Media S.A., polską spółkę technologiczno-finansową z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6 w Sopocie, która umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności online na stronie kokimiloki.eu/pl.
Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe to usługa płatności świadczona przez firmę Stripe Inc, amerykańską firmę oferującą usługi finansowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS), z siedzibą w San Francisco w Kalifornii i Dublinie w Irlandii.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny.
Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej witryny są zawsze zależne od ustawień prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

Facebook Like, Instagram i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)

Przycisk Facebook Like, Instagram Follow i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Tumblr i widżety społecznościowe (Tumblr Inc.)

Tumblr i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Tumblr świadczoną przez Tumblr Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Twitter i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Twitter i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Twitter, dostarczaną przez Twitter, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

YouTube i widżety społecznościowe (Google Inc.)

Przycisk YouTube i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową YouTube dostarczaną przez Google Inc.
Dane osobowe zebrane: dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów dotyczących jej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Zrezygnuj z uczestnika programu Privacy Shield.

Tag Management

Ten rodzaj usług pomaga właścicielowi zarządzać skryptami wymaganymi na tej stronie w sposób scentralizowany. Powoduje to, że dane użytkowników przepływają przez te usługi, potencjalnie powodując zatrzymanie tych danych.

Google Tag Manager (Google LLC)

Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami udostępniana przez Google LLC.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Tworzenie kopii zapasowych

Ten rodzaj usługi pozwala Właścicielowi zapisywać i zarządzać kopiami bezpieczeństwa tej Witryny na serwerach zewnętrznych zarządzanych przez samego dostawcę usług. Kopie zapasowe mogą zawierać kod źródłowy i zawartość, a także dane, które użytkownik dostarcza na tę Witrynę.

Kopia zapasowa w Dropbox (Dropbox, Inc.)

Dropbox to usługa do zapisywania i zarządzania kopiami dostarczanymi przez Dropbox Inc.
Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Komentarze

Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikowanie komentarzy na temat zawartości tej Witryny.
W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również zostawiać anonimowe komentarze. Jeśli wśród danych osobowych podanych przez użytkownika znajduje się adres e-mail, można go użyć do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy.
Jeśli usługa komentowania treści dostarczona przez osoby trzecie jest zainstalowana, może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których zainstalowana jest usługa komentarzy, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.

Komentarze na Facebooku (Facebook, Inc.)

Komentarze na Facebooku to usługa komentowania treści udostępniana przez Facebook, Inc. umożliwiająca użytkownikowi komentowanie i udostępnianie ich na platformie Facebook.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej witryny internetowej i interakcję z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar jest usługą wizualizacji obrazu dostarczaną przez Automattic Inc., która umożliwia tej Witrynie włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Należy pamiętać, że jeśli obrazy Gravatar są używane do formularzy komentarzy, adres e-mail lub jego część może zostać wysłana do Gravatar – nawet jeśli komentator nie zarejestrował się w tej usłudze.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Widżet Instagram (Instagram, Inc.)

Widżet Instagram to usługa wyświetlania postów publikowanych przez Instagram, Inc., która umożliwia tej Witrynie włączanie tego typu treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Interakcja z platformami gromadzącymi dane i innymi stronami trzecimi

Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikom interakcję z platformami do zbierania danych lub innych usług bezpośrednio ze stron tej Witryny w celu zapisywania i ponownego wykorzystywania danych.
Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może zbierać dane przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi.

Widżet MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Widżet MailChimp to usługa do interakcji z zarządzaniem pocztą e-mail MailChimp i usługą wysyłania wiadomości dostarczaną przez The Rocket Science Group LLC.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp to usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Hosting i platforma techniczna

Usługi te mają na celu hosting i uruchamianie kluczowych składników tej Witryny, co pozwala na udostępnianie tej Witryny z poziomu ujednoliconej platformy. Takie platformy zapewniają właścicielowi szeroki zakres narzędzi – np. analityka, rejestracja użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, e-commerce, przetwarzanie płatności – co oznacza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com to platforma oferowana przez Automattic Inc., która umożliwia Właścicielowi budowę, uruchomienie i hostowanie tej Witryny.
Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Remarketing i ktargetowanie behawioralne

Ten rodzaj usług pozwala tej Witrynie i jej partnerom informować, optymalizować i udostępniać reklamy w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie tej Witryny przez Użytkownika.
Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania i za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingową opartą na listach adresów e-mail.
Oprócz rezygnacji oferowanej przez którąś z poniższych usług, Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie stron trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji z Network Advertising Initiative.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Facebook, Inc., która łączy działalność tej witryny z siecią reklamową Facebooka.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i adres e-mail.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Remarketing na Facebooku (Facebook, Inc.)

Remarketing na Facebooku to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Facebook, Inc., która łączy działalność tej witryny z siecią reklamową Facebooka.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Rozszerzenie grupy odbiorców Menedżera reklam (Google LLC)

Rozszerzenie listy odbiorców Google Ad Manager to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która śledzi użytkowników tej witryny i umożliwia wybranym partnerom reklamowym wyświetlanie w nich kierowanych reklam w internecie.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Remarketing reklam Google (Google LLC)

Remarketing reklam Google to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Google LLC, która łączy działalność tej witryny z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Remarketing za pośrednictwem Google Analytics dla reklam displayowych (Google Inc.)

Google Analytics dla reklam graficznych to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez Google Analytics i jego Pliki cookie z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Remarketing na Twitterze (Twitter, Inc.)

Remarketing na Twitterze to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Twitter Inc., która łączy działalność tej witryny z siecią reklamową Twittera.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)

Twitter Tailored Audiences to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Twitter Inc., która łączy działalność tej witryny z siecią reklamową Twittera.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i adres e-mail.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Więcej informacji na temat danych osobowych

Sprzedaż towarów online

Zebrane dane osobowe służą do świadczenia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
Dane osobowe zebrane w celu sfinalizowania płatności mogą obejmować kartę kredytową, rachunek bankowy używany do przelewu lub inne przewidziane sposoby płatności. Rodzaj danych gromadzonych przez tę Witrynę zależy od zastosowanego systemu płatności.

Rozwiązywanie sporów w ramach Tarczy Prywatności

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, Właściciel zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika. Osoby z Unii Europejskiej, które mają pytania lub skargi dotyczące niniejszej polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Właścicielem w danych kontaktowych podanych na początku tego dokumentu, odnoszących się do “Tarczy Prywatności” i oczekiwać rozpatrzenia reklamacji w ciągu 45 dni.

W przypadku, gdy Właściciel nie podejmie satysfakcjonującej lub terminowej odpowiedzi, Użytkownik ma możliwość bezpłatnego zaangażowania niezależnego organu rozstrzygającego spory.
W związku z tym armator zgodził się współpracować z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych UE (DPA) i postępować zgodnie z poradami udzielonymi przez panel w odniesieniu do danych przekazywanych z UE. Użytkownik może zatem skontaktować się z Właścicielem na adres e-mail podany na początku niniejszego dokumentu, aby zostać skierowanym do odpowiednich kontaktów DPA.

Pod pewnymi warunkami – dostępnymi dla użytkownika w całości na stronie Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) – Użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż, gdy inny spór procedury rozdzielczości zostały wyczerpane

Z Serwisu mogą korzystać dzieci w wieku poniżej 13 lat

Witryna ta może być używana przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie wymaga, aby dziecko ujawniało więcej informacji, niż jest to konieczne do wzięcia udziału w jej działalności.

Rodzice mogą przeglądać informacje osobiste na temat swoich dzieci zebrane przez tę Witrynę – jeśli w ogóle – przedstawioną w dalszej części tej polityki, poprosić o jej usunięcie i poprosić o zbieranie lub wykorzystywanie dalszych danych, kontaktując się z Właścicielem. Rodzice mogą również wyrazić zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji swoich dzieci, ale nadal nie zezwalają na ujawnianie osobom trzecim, chyba że ujawnienie stanowi integralną część Usługi.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo wykonywać następujące czynności:

 1. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 3. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 4. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 5. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza swoich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 6. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 7. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.
 8. Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do swojego właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonaniu władzy publicznej przyznanej Właścicielowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając terenowi związanemu z ich szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Żądania wyeksportowania lub usunięcia danych osobowych mogą być realizowane przez Użytkowników za pomocą formularza zgodności z GDPR, który Użytkownicy mogą znaleźć na tej Witrynie poprzez poniższy link – GDPR – Formularz Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Witryny lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.
Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Strona Internetowa może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celu eksploatacji i konserwacji, niniejsza strona internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą witryną (logi systemowe) wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).
Informacje nie zawarte w tych zasadach
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania “Nie śledź”

Ta strona internetowa nie obsługuje żądań “Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania “Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie na tej Witrynie i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników poprzez dowolne dane kontaktowe dostępne dla właściciela. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby zbierze nową zgodę od Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z Witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Procesor Danych

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania niniejszej Witryny. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest Właściciel tej Witryny.

Ta Witryna

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej stronie / aplikacji.

Pliki Cookie

Małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.