Skip to main content

Regulamin Sklepu

Kokimiloki – Sklep z autorskimi produktami

Informacje Podstawowe

Właścicielem Sklepu internetowego www.kokimiloki.eu/pl jest Izabela Poniatowska, zwana dalej Sprzedającym, prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą. Kontakt możliwy poprzez formularz kontaktowy.

Sprzedający jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie internetowym Kokimiloki.

Wstęp

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze Sklepu internetowego Kokimiloki.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz naszymi zasadami stosowania plików cookies opisanymi w naszej Polityce Prywatności. Każdy użytkownik musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności  zanim złoży zamówienie. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu w momencie składania zamówienia.

W razie pytań dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Kontakt.

Umowa kupna Towarów za pośrednictwem tego Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem będzie dalej zwana Umową.

Korzystanie z naszego Sklepu

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Kokimiloki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kokimiloki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kokimiloki.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Przy składaniu zamówień w Sklepie Internetowym, Użytkownik zobowiązuje się do:

– podania swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

– składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów)

Jak złożyć zamówienie

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kokimiloki należy wejść na stronę internetową www.kokimiloki.eu i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kokimiloki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim oraz angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawa

1. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej

– własnym transportem na terenie Warszawy

Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego w Sklepie towaru.

Koszt dostawy podany jest w panelu składania zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 2-6 dni robocze na terenie Polski i liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

4. Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. W razie uszkodzenia Towaru podczas dostawy uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Cena i płatność

Ceny podane w Sklepie przy produktach nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Dostępne formy płatności:

  1. Płatność Kartą Kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności Stripe
  2. Bezpośredni Przelew na konto Sklepu podane w mailu otrzymywanym przez Użytkownika po złożeniu zamówienia z wybraną opcją bezpośredniego przelewu
  3. Szybki Przelew Bankowy realizowany na podstawie przelewu wewnątrzbankowego na rachunek Blue Media S.A.

Podmioty świadczące obsługę płatności online:

  1. Stripe Inc. – globalna platforma płatnicza z dwiema siedzibami w San Francisco (Kalifornia) i Dublinie (Irlandia). Założona – Stany Zjednoczone 2010
  2. Blue Media S.A. – polska spółka technologiczno-finansowa założona w 1999 roku

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego przed upływem ww. terminu.

Sklep Kokimiloki zwróci Państwu kwotę uiszczoną za zakupione Produkty. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Płatność zostanie zwrócona Państwu poprzez zwrotny przelew bankowy na rachunek, z którego uiszczona została zapłata za Produkt.

Produkt powinien zostać odesłany na adres siedziby Sklepu: Kokimiloki, Obrzeżna 1b/74, 02-691 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że koszt wysyłki zwrotu leży po Państwa stronie i nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.

Reklamacje

Sklep Kokimiloki dokłada wszelkich starań aby wysłać towar wolny od wad.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacja może zostać złożona:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@kokimiloki.eu

– przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

W składanej reklamacji prosimy o podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna), oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i dołożymy wszelkich starań aby usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: hello@kokimiloki.eu

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2021 r.